RAB

- en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler

Ordningen er en frivillig brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. 

Det er den enkelte faglige forening, som skal kontrollere om den alternative behandler opfylder de uddannelsesmæssige krav som Sundhedsstyrelsen stiller til registreringen. 

For at kunne opretholde RAB registreringen skal behandleren vedligeholde samt opdatere sin viden i et relevant omfang. Dette gælder både for nyuddannede samt for ældre uddannede, hvor undervisningen opfyldte de daværende krav.

En RAB-registreret behandler skal desuden opfylde reglerne for god klinisk praksis samt giver sin klient en klagemulighed i form af foreningen.

Foreningen for Praktiserende Biopater og Naturopather er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere sine medlemmer. Mere om ordningen samt vores registrering kan du finde her.

Du finder ansøgningsskemaer til RAB registrering længere nede på denne side.

 

Foreningens krav til RAB registrering 

Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at kunne RAB registrere sine medlemmer. Kravene til selve registreringen findes i Bekendtgørelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Selve loven er fra maj 2004 og seneste revidering er trådt i kraft pr. 13. juni 2017. Ændringerne i loven har bl.a. indflydelse på fordeling af lektioner som e-learning i forhold til klasselektioner samt eksamensform.

 

Krav til nyuddannede

Som forening stiller vi krav om, at nyuddannede som minimum skal opfylde de krav, der står i Bekendtgørelsens §10, nærmere betegnet er det følgende:

 

 • Uddannelsen skal indeholde minimum 660 undervisningslektioner á 45 minutters varighed, hvoraf de 300 lektioner er i basisfaget: Anatomi, fysiologi og sygdomslære.

 • E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold. 

 • Undervisningen skal, i hvert enkelt fag, som minimum være ved 70% klasseundervisning samt eksamen ved personligt fremmøde og kun med 30% e-learning.

 • Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. 

 • Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningslektioner i det primære fagområde (biopatisk grundmodul). Derudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

 • Foreningen stiller krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. Den afsluttende eksamen skal være med ekstern censor.

 

I forhold til selve eksaminationen stiller foreningen krav om, at eleven skal vise selvstændighed, faglig indsigt samt forståelse for klientens problematik. 

Er foreningen i tvivl om eksaminationen, kan foreningen om nødvendigt forestå eksamen.

I forhold til selve eksamensbeviset, ønskes udspecificeret lektionstal for alle indgåede fag. Evt. merit, bedes dokumenteret samt anført på eksamensbeviset.

 

Andre relevante krav i fht. RAB registrering:

 • Dokumentation for registrering hos Datatilsynet.

 • Førstehjælpskursus á minimum 12 timer med genopfriskning hvert 3. år.

 • Fagrelevant uddannelse inden for det primære fag som kan  dokumenteres med minimum 40 timer/lektioner á 45 minutter ved ansøgning om fornyelse af RAB hvert 3. år,
  Timer/lektioner kan ikke overflyttes til kommende år.

 

Krav til uddannelse af ældre dato

Foreningen vil bede om dokumentation for, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang. 


 

 

Institut for Biologisk Medicin har taget aktivt stilling til begrebet e-learning

 

Undervisningsmetoder i biopat/naturopath studiet

I disse år er der meget fokus på undervisningsformer herunder e-learning. Begrebet rummer alt fra virtuel undervisning, hvor eleven ikke møder en lærer i den anden ende af programmet, til den mere personlige udveksling af fx mails mellem elev og lærer.

Mellem disse to yderpunkter finder man også metoder som brug af film, videooptagelser af undervisningen i klasseværelset, brug af webinarer og et væld af andre elektroniske teknikker.

En præcis definition af, hvad e-learning egentlig er, foreligger endnu ikke fra Sundhedsstyrelsen, men eVidenCenter.dk definerer som følgende:

Læring, der er helt eller delvist medieret af digitale medier. Link

Den nærmere definition af digitale medier fra Datalogisk Institut (KU) er: ”…de tekniske systemer eller redskaber, der sætter os i stand til at meddele os til hinanden.” Link, hvilket må siges at dække ret bredt.

På Institut for Biologisk Medicin har vi derfor valgt at lægge vores definitioner lige så bredt op som ovenstående.

Det betyder, at vi har tre hovedkomponenter som vores kommunikationsform:

1. Lærer konfrontationstimer, hvor den studerende skal møde til klasseundervisning. Disse konfrontationstimer bliver som regel videooptaget, så eleven efterfølgende kan bruge dem som repetition.

Force: giver underviseren en mulighed for at have direkte kontakt med eleven og dermed skabe gode relationer, hvilket fremmer indlæringen.

2. Enetimer, som foregår pr. mail eller skype eller personlig fremmøde. Vi vægter denne undervisningsform lige så højt som lærerkonfrontationstimerne, fordi vi kan skabe det individuelle undervisningsforløb, som kan være nødvendigt i voksenundervisning, hvor de studerendes kompetencer er vidt forskellige.

Force: mulighed for at gøre eleven mere sikker i sin viden samt samle op på de huller der måtte være i denne, uden forstyrrelser fra andre elever.

3. Brug af youtube film, videooptagelser, lydfiler (interne podcasts) diverse tjekskemaer m.m.. Repetition af undervisningen via videooptagelser.


Force: meget velegnet metode for eleven til selvstændigt at få understreget de vigtige linjer i den øvrige teoretiske undervisning.

 

Har du spørgsmål til vores definitioner af e-learning og hvordan vi arbejder med de forskellige metoder på studiet, er du velkommen til at kontakte os.